Chất lượng đảm bảo

Chất lượng đảm bảo

Ngày đăng: 06/07/2021 Lượt xem: 1165

Đảm bảo chất lượng trong tiếng Anh được gọi là Quality assurance - QA.

Đảm bảo chất lượng là một trong các phương thức quản lí chất lượng.

Đảm bảo chất lượng là tập trung vào cung cấp lòng tin rằng các yêu cầu chất lượng sẽ được thực hiện.

Đảm bảo chất lượng liên quan đến mối quan hệ giữa khách hàng và người sản xuất, hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng. 

Đó là toàn bộ các hoạt động có kế hoạch và hệ thống được tiến hành trong một hệ thống chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng trong nội bộ và với bên ngoài.

Thuật ngữ liên quan

Quản lí chất lượng bao gồm các hoạt động nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng. 

Quản lí chất lượng đảm bảo cho các doanh nghiệp làm đúng những việc phải làm. Các doanh nghiệp muốn nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, phải tìm hiểu và áp dụng có hiệu quả các tư tưởng và công cụ quản lí chất lượng. 

Trước hết, quản lí chất lượng bắt đầu từ những hoạt động mang tính định hướng, nếu không có định hướng chẳng khác nào đi biển mà không biết hành trình sẽ đi đến đâu. 

Việc định hướng được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như xây dựng nhiệm vụ chiến lược (mission), xây dựng chính sách (policy), xây dựng mục tiêu (goal, objective), xây dựng tầm nhìn (vision).

Việc xác định đúng đắn các hoạt động định hướng trên đây là điều cơ bản đối với mọi tổ chức, tuy nhiên nếu chỉ định hướng đúng đắn thôi chưa đủ.

Mỗi tổ chức cần xác định và áp dụng các công cụ để kiểm soát mọi hoạt động của tổ chức liên quan đến chất lượng, hài hòa và hướng mọi hoạt động này nhằm đáp ứng các mục tiêu, chính sách đã đề ra, thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan.

Căn cứ tiến hành hoạt động đảm bảo chất lượng
Căn cứ để các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động về đảm bảo chất lượng là các tiêu chuẩn về mô hình hệ thống quản lí chất lượng như bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (ISO viết tắt của International Organization for Standardization - Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế).

Hệ thống quản lí chất lượng theo ISO 9000 là phương thức quản lí tiên tiến, bao gồm các hoạt động quản lí và kĩ thuật được sử dụng để đạt, duy trì và cải tiến chất lượng sản phẩm, qui trình hoặc dịch vụ và để giảm bớt các chi phí ẩn trong sản xuất, kinh doanh, tạo lòng tin đối với khách hàng.

Thế giới laser
Facebook
Zalo
Hotline